การจัด วันที่ ใน asp.net ภาค 2

posted on 03 Apr 2008 11:04 by best0032001 in DOTNET

เนื่องจากปัญหาที่ต้องการจะนำค่าวันที่จาก ฐานข้อมูลออกมา แล้วต้องแสดงในรูปแบบภาษาไทย

ผมมั่งจะเห็นมือใหม่ พยายาม ตัดต่อ string  ทำให้ code จึงอยากจะแนะนำวิธีง่าย ลดcode ดังนี้ ครับ 

ผมแนะนำให้ใช้ DateTime

แล้ว แปลงเป็น String แล้ว กำหนด รูป แบบ

Dim datetimeAF As DateTime = ReportWorkPlace.Tables(0).Rows(0).Item("work_date_AF")
Dim work_date_str As String = datetimeAF.ToString("วันที่ d เดือน MMMM พ.ศ.yyyy")

ดังตัวอย่าง นี้

จากตัวอย่างนี้เราก็สามารถ  จัดให้แสดงวันที่แบบ ภาษาไทยแล้วครับ

ง่ายๆจิง

 

edit @ 6 May 2008 08:07:32 by best0032001

edit @ 6 May 2008 08:08:58 by best0032001

Comment

Comment:

Tweet


I have been visiting this blogs it is help me thanks a lot for shearing this kind of information. Keep updating.thanksopen-mounthed smile

#3 By Marketing Dissertation (116.71.50.161) on 2011-02-18 20:25

it's good to see this information in your post, i was looking the same but there was not any proper resource, thanx now i have the link which i was looking for my research.

#2 By Dissertation Writing (116.71.42.137) on 2011-01-27 19:27

I have been visiting various blogs for my dissertation writing assignment research. I have found your blog to be quite useful. Keep updating your blog with valuable information... Regards

#1 By dissertation (182.178.78.253) on 2010-10-09 13:32